آلبوم سنتورینی Sanatorini


این آلبوم در سبک مدرن توسط بازرگانی هیوا ارائه گردیده است.