آلبوم گلیم Gelim


این آلبوم در سبک مدرن توسط بازرگانی هیوا ارائه گردیده است.